Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği)

MAKALE

Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
59–72
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada 12.sınıf ve mezun öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, alan türü, anne-baba meslek ve yaşadıkları yer değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma da veri toplama aracı olarak Kuzgun ve Bacanlı (1995) tarafından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmış ve araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Burdur ili merkezinde bulunan Arena Özel Öğretim Kursundaki 169 (102 kız, 67 erkek) 12.sınıf ve mezun öğrenciler oluşturmuştur. Verilerin analizi Statistics 22 (SPSS) programı kullanılmıştır. Veriler Bağımsız Örneklem t Testi ve ANOVA ile analiz edilmiş olup elde edilen bulguların anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır. Analizler sonucunda Mezun ve 12.sınıf öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, alan türü, anne baba meslek ve yaşadıkları yer değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Cansız, Cansu - Çakır, Mehmet Ali, Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Burdur İli Örneği), Researcher: Social Science Studies, Burdur, 10, 2017, 59–72, pdf.