Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Değerleri ve Kariyer Seçimlerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi

MAKALE

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Değerleri ve Kariyer Seçimlerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
49–70
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerini hangi faktörlerin etkilediğini belirlemek ve iş değerleri ile kariyer seçimleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada; öğrencilerin demografik özellikleri, iş değerleri ve kariyer seçimleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Super’in iş değerleri envanteri ve Holland’ın kariyer seçme envanteri kullanılmıştır. İş değerleri; fedakarlık, estetik, yaratıcılık, entelektüel teşvik, başarı, bağımsızlık, prestij, yönetim, ekonomik kazanç, güvenlik, çevre, yönetici ile ilişkiler, iş arkadaşları ile ilişkiler, yaşam tarzı ve değişikliktir. Holland’ın kariyer seçme envanteri; “gerçekçi”, “araştırmacı”,“sanatçı”, “sosyal”, “girişimci” ve “geleneksel” olmak üzere altı faktörden oluşmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, yedinci faktör “pazarlıkçı” olarak çalışmaya eklenmiştir. Her bir faktörü kapsayacak şekilde hazırlanan toplam 34 yargı, beşli likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir. Anketin uygulanması 2012–2013 eğitim öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin demografik özellikleri ile iş değerleri ve kariyer seçimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi'nden (OVERALS) yararlanılmıştır. İlk olarak kullanılan iş değeri ve kariyer seçimi ölçekleri için güvenirlik analizleri yapılmış Cronbach Alpha değerleri sırasıyla 0.929 ve 0.882 olarak bulunmuştur. Yapılan küresellik testi sonucunda p=0.000<0.05 bulunmuş olup değişkenler arasındaki ilişkilerin % 95 güven düzeyinde önemli olduğu söylenebilir.

Akca, Nesrin - Işıkhan, Selen Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Değerleri ve Kariyer Seçimlerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, Sakarya, 1, 2017, 49–70, pdf.