Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri

MAKALE

Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
476-500
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı Karakter Gelişim ndeksi’ni (KG ) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışma grubu 604 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde 11 boyutlu modelin kabul edilebilir uyum verdiği görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .30 ile .80 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları .60 ile .83 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon katsayılarının .22 ile .68 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçüt bağıntılı geçerlik açısından, nsani Değerler Ölçeği alt ölçek puanları ile KG alt ölçek puanları arasındaki korelasyon katsayıları .30 ila .65 arasında değişmektedir. Araştırmanın sonuçları Karakter Gelişim ndeksi’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik özelliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve bilimsel araştırmalarda kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Ekşi, Halil - Demirci, İbrahim - Kaya, Çınar - Ekşi, Füsun, Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri, Ege Eğitim Dergisi, İzmir, 2, 2017, 476-500, pdf.