Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi

MAKALE

Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
36
Yıl
Sayfa Aralığı
757–767
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, sporcu kimliği ile sürekli sportif kendine güven kavramlarının çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu 2016-2017 sezonunda, Üniversiteler arası basketbol 2.lig müsabakalarına katılan basketbolcular üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 99 erkek, 101 kadın olmak üzere 200 sporcu katılmıştır. Katılımcılara Sporcu Kimliği Ölçeği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Brewer vd., (2001) tarafından geliştirilmiş ve daha önce Çetinkaya (2015) tarafından yeniden geçerlik-güvenirlilik çalışması yapılan “Sporcu Kimliği Ölçeği (SKÖ)” ve Vealey (1986) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Yıldırım (2013) tarafından yapılan “Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği (SSKGÖ)” kullanılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde; demografik değişkenlerde frekans analizi, bağımsız çift örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), güvenirlilik testleri, faktör ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Sporu Benimseme Faktörü ile Sporu Önemseme Faktörü arasında bir ilişkinin olduğu, yönü ve ilişkinin derecesine göre; 0,498 ile orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki olduğu sonucu edilmiştir.

Senger, Kürşat, Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi, Özgün Makale, 36, 2017, 757–767, pdf.