Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri

TEZ

Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
257970
Sayfa Sayısı
70
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bir askere alma biçimi olan zorunlu askerlik modeli özellikle ulus-devletlerin siyasi arenaya çıkmakta olduğu dönemlerde yaygın bir model olarak kullanılagelmiştir. Çoğu ülke sonradan farklı askere alma modellerine geçmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana askere alma modeli olarak zorunlu askerliği kullanmaktadr. Zorunlu askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için bir yükümlülüktür ve yasalarla düzenlenmiştir. Özellikle ülkenin kurulduğu ilk yıllar düşünüldüğünde bu modelin farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığı aşikardır. ‘Makbul vatandaşı’ belirlemede kışlaya alınan ve çoğunluğunu köylü erkeklerin oluşturduğu kışlalar bir eğitim yuvası olmuştur. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde toplumsal cinsiyet rolleri bu yeni vatandaşlık modelinin en önemli parçalarından biridir. Devletin kadın ve erkek vatandaşla ilişkisini farklı kurduğunu ve yeni erkek modelini zorunlu askerlik kavramıyla net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu nedenle dönemin Türkiye’sinde hegemonik erkeklik rollerinin araştırılmasında devletin zorunlu askerlik uygulaması büyük önem taşımaktadır. Bu tezde de bu askere alma modelinin hegemonik erkeklikle ilişkisi incelenecektir.

Aktaş, Fatma Oya, Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans.