Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme

MAKALE

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
58-79
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akademik başarı algısı ve öğrencilerin başarı durumlarına yaptıkları atıflar öğrenciler üzerinde hem bilişsel hem de duyuşsal etkilere sebep olabilmektedir. Nedensel çıkarsama kuramına göre bireylerin elde ettikleri sonuçların arkasında yatan nedenlere yaptıkları atıflar onların devamlılık göstermelerine, gelecekteki başarı beklentilerine, motivasyonlarına ve dolayısıyla gelecekte gösterecekleri akademik başarıya etki eden en önemli unsurlardır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÜAÖF) öğrencilerinin başarı algıları ve başarı durumlarına yaptıkları nedensel yüklemeler hakkında derinlemesine bilgi edinmek hedeflenmiştir. Atıfların bağlama ve bireye özgü doğasından yola çıkarak bu çalışmanın önemi AÜAÖF öğrencilerinin eğitim süreçlerinde başarı ve başarısızlık algılarına yönelik atıflarını doğrudan onlardan öğrenmektir. Bu amaçla fenomenolojik bir yaklaşımla herhangi bir ön çıkarımda bulunmadan öğrencilerle bağlı bulundukları programda kendilerinin başarılı bulup bulmadıkları ve bunun arkasında yatan nedenlerin neler olduğu konusunda çoklu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu atıfların ne derece sağlıklı ya da sağlıksız atıflar olduğu Weiner'ın nedensel çıkarsama kuramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Tespit edilen bulgulara göre başarı algısının kişiden kişiye göre değişkenlik gösterdiği, yapılan atıfların yükleme kuramı çerçevesinde yapılan araştırmaların bulgularıyla örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Atıflardan yola çıkarak AÖF sistemi üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Taşkıran, Ayşe, Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 1, 2017, 58-79, pdf.