Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeylerinin İncelenmesi

MAKALE

Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
62
Yıl
Sayfa Aralığı
449–459
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, beraberinde getirdiği birçok faydanın yanında bazı olumsuz davranışların da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu davranışlardan birisi “siber zorbalık”tır. Siber zorbalık bireylerin savunmasız bireylere karşı elektronik iletişim araçlarıyla sergilediği agresif, küçültücü, kırıcı ve zarar verici davranışlardır. Bireylerin bu tür davranışların farkında olması ve bu yönde gerekli önlemleri alması ise “siber zorbalık duyarlılığı” olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin siber zorbalık duyarlılık düzeyleri ve bu düzeyin demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada anket tekniğiyle 229 öğrenciden veri toplanmış, toplanan veriler SPSS 18 paketleme programıyla analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin siber zorbalık duyarlılığını ölçmeye yönelik kullanılan 13 ifadeye açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve 3 faktör elde edilmiştir. Elde edilen faktörler “İftiraya Yönelik Duyarlılık”, “Zarar ve Tehdide Yönelik Duyarlılık” ve “Kişisel Bilgilerin İfşasına Yönelik Duyarlılık” olarak isimlendirilmiştir. Araştırmada ayrıca frekans, bağımsız örnekler t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen ilk bulgu, katılımcı öğrencilerin siber zorbalık duyarlılığı düzeylerinin yüksek olduğudur. Araştırmadaki bir diğer bulgu ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran “Zarar ve Tehdide Yönelik Duyarlılık” düzeyinin daha fazla olmasıdır.

Kerse, Gökhan - Kerse, Yağmur, Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeylerinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science, 62, 2017, 449–459, pdf.