AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri

MAKALE

AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Yıl
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
AB üyesi ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri arasında farklılıkların olmaması için AB müktesebatında yer alan pek çok faaliyet konusu bulunmaktadır. Özellikle AB üyesi ülkelerin kalkınmasını sağlamayı hedefleyen, AB kurumları nezdinde üye ülkelerin kullanımına sunulan pek çok destek fonu bulunmaktadır. Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Compettiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) destek fonunun Türkiye’deki ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. AB üyesi olan ülkelerde etkin olarak kullanılan bu fonların bütçeleri oldukça yüksektir. Türkiye’nin de bu fonları kullanabilme olanağı varken, beklenen düzeyde faydalanamamasının sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Girişimcilik konusunda ulusal düzeyde pek çok desteğin gündemde olduğu günümüzde özellikle gençlerin girişimciliğe teşviki konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilmeye başlamıştır. Gençler arasında çok fazla dikkat çeken girişimcilik kavramına gençlerin ilgi duydukları bilinse de, bu ilgiyi girişimcilikle sonuçlandırma eğilimi hem ülkemiz hem de geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı özellikle genç girişimciliğin teşviki ve geliştirilmesi konusunda uygulanmakta olan politikaların AB - Türkiye karşılaştırması yapılarak Türkiye’nin geliştirebileceği alanların tespiti ve girişimciliği arttıracak yeni bir öneri ortaya koymaktır.

Yavuzaslan, Kıymet - Özkal, Lütfi, AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri , 2017, pdf.