Düzenli Egzersizin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

MAKALE

Düzenli Egzersizin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
1-13
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Beden eğitimi ve sporun insanların problem çözme becerilerine olumlu etki sağladığı düşünülerek yapılan araştırmada; öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” ve öğrencilerin problem çözme becerilerini belirlemek için, P.P. Heppner ve Petersen tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Şahin ve Heppner tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır [26]. Araştırmanın amaçları doğrultusunda gerekli analizler SPSS 16 paket programıyla yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası karşılaştırmalarda Ttesti, Tek Yönlü Anova, Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin problem çözme düzeyi alt boyutlarından, kaçınan yaklaşımın alt boyutunda bölüm değişkenine göre farklılığın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Öğrencilerin problem çözme düzeyi alt boyutlarından, kaçınan yaklaşım, aceleci yaklaşım ve düşünen yaklaşım alt boyutlarında sınıf değişkenine göre farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Öğrencilerin problem çözme düzeyi alt boyutlarından, düşünen yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım alt boyutlarında yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (p<0.05).

Özdenk, Serhat - Kaya, Oktay, Düzenli Egzersizin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi , Sport Sciences, 1, 2017, 1-13, pdf.