Öğrenci Görüşlerine Göre Siber-Zorbalık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

MAKALE

Öğrenci Görüşlerine Göre Siber-Zorbalık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
54
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
771-777
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin siberzorbalık ile okul tükenmişliğine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma verileri Ankara ilindeki 15 lisede öğrenim gören 370 öğrenciden toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla Siber Zorbalık ve İnternet Saldırganlığı Tarama Ölçeği ve Okul Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri setinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson korelasyon gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bununla birlikte siberzorbalığın okul tükenmişliğinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının incelenmesi amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin düşük düzeyde siber zorbalığa maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte öğrencilerin okul tükenmişlikleri de düşük düzeydedir. Araştırmada siber zorbalık mağduru olmak ile okul tükenmişliği arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Regresyon sonuçları da siber zorbalık mağduru olmanın okul tükenmişliğindeki değişkenliği açıklayan önemli etmenlerden biri olduğunu göstermiştir. Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, siber zorbalık ile okul tükenmişliği arasında güçlü bir ilişki olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

Taştan, Nuray - Gökler, Rıza, Öğrenci Görüşlerine Göre Siber-Zorbalık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ankara, 54, 2017, 771-777, pdf.