Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

MAKALE

Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
36-53
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma ile Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi ve Muhasebe programlarında okuyan öğrencilerin kişilik özellikleri ile muhasebe mesleğine yönelimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla ilgili bölümlerde okuyan 139 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğrencilerin kişilik özelliklerini ve kişilik boyutlarını tespit edebilmek amacıyla Beş Faktör Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Bu test sonucunda her öğrenci için 5 faktöre göre ayrı ayrı kişilik puanları bulunmuş ve her öğrencide baskın olan kişiliğin hangisi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kişilik özellikleri ile muhasebe mesleğine yönelimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını ölçmek için Ki Kare Testi ve T Testi yapılmıştır. Analizler sonucunda cinsiyete göre, muhasebe derslerindeki başarı düzeyine göre, muhasebe derslerindeki ilgi düzeyine göre muhasebe mesleğine yönelim anlamlı bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerin eğitim gördüğü bölüm, genel not ortalamaları ve burçlarının muhasebe mesleğine yönelimlerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Ayrıca kişilik boyutlarından Sorumluluk kişilik boyutu ve Duygusal Denge kişilik boyutları ile mesleğe yönelim arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Öz, Yaşar - Yavuz, Hasan, Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1, 2017, 36-53, pdf.