İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki

MAKALE

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
31-48
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin hem kendi kişisel gelişimlerinde hem de görev yapacakları alanlardaki mesleki yeterlik ve başarılarında Tanrı’ya yönelik algılarının ve hoşgörü eğilimlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple öğrencilerin Tanrı algılarının ve hoşgörü eğilimlerinin hangi düzeyde olduğu ve bunlar arasında bir ilişki olup olmadığı önemli bir konudur. İşte bu araştırma, İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tanrı algılarını ve hoşgörü eğilim düzeylerini, bu düzeyler arasında bir ilişki olup olmadığını ve bu düzeylerin hangi değişkenlere göre farklılaştığını tespit etmek amacıyla, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 288 son sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır. Araştırmada, Tanrı Algısı Ölçeği (TAÖ), Hoşgörü Eğilim Ölçeği (HEÖ) ve katılımcıların kişisel özellikleri ile ilgili çeşitli bağımsız değişkenlerin yer aldığı anket formu yoluyla veriler toplanmış ve bu veriler SPSS paket programında istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin Tanrı algıları olumludur ve hoşgörü eğilim düzeyleri yüksektir. Öğrencilerin Tanrı algıları ve hoşgörü eğilim düzeyleri arasında pozitif yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin Tanrı algıları cinsiyetlerine ve ailelerinin kendilerine yaklaşım biçimlerine göre anlamlı bir şeklide farklılaşmaktadır. Öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken, ailelerinin kendilerine yaklaşım biçimlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.

Arıcı, İsmail - Tokur, Behlül, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki, Turkish Studies International Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara, 10, 2017, 31-48, pdf.