Kadın Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Stresi̇, Namus Anlayişi ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Tutumu

MAKALE

Kadın Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Stresi̇, Namus Anlayişi ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Tutumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
17
Yıl
Sayfa Aralığı
1835–1853
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin kadına ilişkin “namus” anlayışı tutumu ve toplumsal cinsiyet rolü tutumu değişkenleri tarafından yordayıp yordanmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de farklı ünivers itelerde öğrenim görmekte o lan 446 kad ın ünivers ite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nicel yöntem tercih edilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği”, “Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı Tutum Ölçeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler Pearson korelasyon testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Analizlerde SPSS 23.0 paket programı ile kullanılmıştır. Bulgular, evlilik öncesi cinsellik/namus anlayışı, geleneksel toplumsal cinsiyet rolü ve eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolünün kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir. Yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırası ise evlilik öncesi cinsellik, geleneksel toplumsal cinsiyet rolü, eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü, eşitlikçi namus anlayışı ve geleneksel namus anlayışı şeklinde olmuştur. Öte yandan, eşitlikçi namus anlayışı ve geleneksel namus anlayışı değişkenlerinin kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin yordanmasında anlamlı katkı sağlamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve bu doğrultuda araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi, Kadına İlişkin Namus Anlayışı, Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumu.

Bayar, Öznur - Avcı, Özlem Haskan - Koç, Muharrem, Kadın Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Stresi̇, Namus Anlayişi ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Tutumu, Ulakbilge Dergisi, 17, 2017, 1835–1853, pdf.