Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi

MAKALE

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
741–764
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, “Kaynak Tarama ve Rapor Yazma” dersi için tasarlanan araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı ders uygulamasının üniversite öğren- cilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasının kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 51 öğrenci görüşmelere gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğu (f=34) bu dersteki öğrenmelerini araştırmalarla, uygulamalarla yani yapa- rak-yaşayarak öğrendiklerini, 29 öğrenci bu dersin öğrenci merkezli olduğunu, 5 öğrenci ise önceki dönemlerdeki ders işlenişleri ile bu dersin işlenişi arasında farklılıkların olmadığını belirtmişlerdir. 42 öğrenci öğrenilenlerin kalıcı olduğuna, gerçek hayatta ve meslek hayatında kullanacağına inanırken, 5 öğrencinin olumsuz görüş bildirdiği görülmektedir. Ayrıca ders işlenişi ile ilgili olarak 35 öğrenci olumlu görüş bildirirken, 20 öğrenci arkadaşlarının hazırladıkları çalışmaları dinlemenin sıkıcı olduğunu, 4 öğrenci ise uygulamaların zor olduğunu belirtmişlerdir.

Izgar, Gökhan, Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi, Türki̇ye Sosyal Araştirmalar Dergi̇si̇, Ankara, 3, 2017, 741–764, pdf.