Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler

MAKALE

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1-12
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sigara bağımlılığı üzerine yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı en önemli ve tartışmasız kabul gören gerçek bu alışkanlığın yaklaşık %40 oranında 15- 19 yaşlarında başlamış olduğudur. Bu nedenle çalışma, riskli yaş grubu içinde olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerin sigara bağımlılık düzeylerini saptamak ve etkileyen etmenleri ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışmada örnekleme gidilmemiş 2004–2005 Öğrenim yılında öğrenim gören tüm hemşirelik öğrencilerinden (n=250) sigara kullanan 42 öğrencinin tamamı araştırmaya alınmıştır. Veri toplama işlemi için Tanıtıcı Anket Formu ve Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı veriler, sayısal ve yüzdelik dağılımlarla değerlendirilmiş, değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi uygulanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,9’dur, öğrencilerin %17,5’i sigara kullanmaktadır, %76 ’sı Hafif Düzeyde, %9,5 Orta Düzeyde, % 14,3 Şiddetli Düzeyde sigara bağımlısıdır. En fazla sigara içen gurubu %38,4 ile 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenciler %57,1 lise döneminde sigaraya başladıklarını, %45,2’si günde 11–20 adet sigara içtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin % 97,6’sı sigaranın kendileri için zararlı olduğunu düşündüklerini ve %81’i sigarayı bırakmayı denediklerini,%35,8’i sigaraya arkadaş etkileşimi nedeniyle başladıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerde sigara bağımlılık düzeyi ile bulundukları sınıflar, anne ve baba eğitim durumları, ailede sigara kullan bireyler, öğrencilerin sigara içmeye başlama dönemi, öğrencilerin sigara kullanmaya devam etme nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Çapık, Cantürk - Özbıçakcı, Şeyda, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler, İnsan Bilimleri Dergisi, 2, 2017, 1-12, pdf.