Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

MAKALE

Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
59
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
203-227
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın temel problemi, üniversite öğrencilerinin dindarlık eğilimleri- ne göre merhamet düzeylerinde herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığını incelemek- tir. Merhamet duygusu, tüm insanlığa hitap eden ortak bir değer olarak karşımıza çık- maktadır. Hemen hemen tüm dinlerde merhametin vurgulanması, evrensel bir niteliğe sahip olduğu fikrini desteklemektedir. Dinin veya insanda yansıması olan dindarlığın merhamet duygusunu güdüleyici bir güç olduğu varsayılmakta ve kendisini dindar ola- rak tanımlayan kişiler açısından merhamet duygusu, dinin ve muhataplarının üzerinde sıkça durduğu bir olgu olarak önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla merhamet duygusu- nun bireyin psikolojik dünyası üzerindeki yansımalarının ne olduğu merak edilmekte ve merhamet duygusunu dindarlık üzerinden anlama ve açıklama, çalışmayı önemli kıl- maktadır. Bu çerçevede araştırma, merhamet duygusunun dindarlık eğilimlerine göre ortaya çıkan farklılaşmalarını Gümüşhane Üniversitesi örnekleminde irdelemeyi amaç- lamaktadır. Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi (n:99), Besyo (n: 96), Edebiyat Fakültesi (n: 99), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n: 96), ve İk- tisâdi ve İdâri Bilimler Fakültesi (n:100) öğrencilerinden tesâdüfi yöntemle seçilmiş 490 kişiden oluşan örneklem grubunun merhamet duygusu düzeyleri ortaya çıkarılarak dindarlık eğilimlerine göre oluşan farklılaşmalar tespit edilmiştir. Uygulama Mayıs 2017’de gerçekleştirilmiş ve araştırmada, Frekans, T-Test, Tek Yönlü Anova Testleri kul- lanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kendisini ‘dindar’ olarak görenlerin merhamet duygusu düzeylerinin kendisini ‘dindar’ olarak görmeyenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Hacıkeleşoğlu, Hızır - Kartopu, Saffet, Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, Elazığ, 59, 2017, 203-227, pdf.