Duygusal Zeka ile Girişimciliğe Bakış Açısı Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği

MAKALE

Duygusal Zeka ile Girişimciliğe Bakış Açısı Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
65–76
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler açısından büyük önem taşıyan girişimcilik, gerek kamu gerek özel kuruluşlar aracılığı ile teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bunun yanında bireylerin duyguları anlama, ifade etme, yönlendirme gibi yetilerini kapsayan duygusal zeka kavramı da iş hayatında hızla kabul görmekte ve başarının anahtarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Güncel gelişmeler açısından çok değerli olan bu iki kavram çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede çalışma, girişimciliğe bakış açısının duygusal zeka ile olan ilişkisini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören işletme fakültesi girişimcilik bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları ve duygusal zekalarının nicel yöntemler ile ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan anketlerden toplanan veriler çeşitli analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgular neticesinde duygusal zeka ile girişimciliğe bakış açısı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin girişimcilik bağlamında duygusal zekanın önemini göstermesi bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler Duygusal Zekâ, Girişimci, Girişimcilik.

Ercan, Sertaç - Fidan, Yahya - Yılmazer, Aydın, Duygusal Zeka ile Girişimciliğe Bakış Açısı Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1, 2017, 65–76, pdf.