Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

MAKALE

Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
123–141
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Amaç: Bu araştırmada bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin genel Yaşam Doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu araştırmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmuştur (N=1200). Araştırmanın örneklemine ulaşılabilen ve araştırmayı kabul eden 503 öğrenci alınmıştır. Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği (The Satisfaction with Life Scale-SWLS) ve 24 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilere anket uygulanmadan önce çalışmayla ilgili bilgi verilerek sözlü onamları alınmıştır. Bu araştırmanın verileri; SPSS 16.0 Windows ve Excel programları ile Yüzdelik frekans, Aritmetik ortalama, Standart sapma, T testi ve Tek yönlü Varyans (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılımına uygunluğu tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiş ve anlamlılık değeri 0,05’ten büyük olduğu için parametrik testler kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.75±1.52 (min=17-max=28) yıl olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 74.8’i kadın, % 97.8’si bekâr olup %17.5’i Sosyal Hizmet, %16.7’si Odyoloji, %16.1’i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %14.9’u Hemşirelik, %14.7’si Çocuk Gelişimi, %12.5’i Beslenme ve Diyetetik, %7.6’sı Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümündedir. Katılımcıların bireysel özellikleri incelendiğinde; %42.7’sinin ailesinin yanında kaldığı, %84.9’unun çalışmadığı, %67.4’ünün sosyal etkinliklere katılmadığı, %50.1’inin akademik başarı algısının orta düzeyde olduğu, %52.9’unun arkadaş ilişkilerini orta olarak tanımladığı, %45.1’inin sosyal ilişkilerdennadiren memnun kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Katılımcıların Yaşam Doyumu Toplam Puan ortalaması 22.33±6.58 (min=5, max=35) olarak bulunmuştur. Katılımcıların Yaşam Doyumu puan ortalamalarına bakıldığında; kadınlarda, Beslenme ve Diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencilerinde; gelir durumu iyi olanlarda; akademik başarı durumu orta olanlarda, yurtta kalanlarda, ilçede yaşamını sürdürenlerde, arkadaşlık ilişkileri iyi olanlarda, anne eğitim düzeyi ilköğretim olanlarda, baba eğitim düzeyi okuryazar olanlarda, sosyal etkinliklere katılanlarda daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırmamızın sonucunda; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin genel yaşam doyumları orta düzeydedir. Çalışmada gelir durumu ile Yaşam Doyumu arasında ve arkadaşlık ilişkileri ile yaşam doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Yaşam doyumu, sağlık bilimleri, üniversite öğrencileri.

Elkin, Nurten, Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 2017, 123–141, pdf.