Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe Bakışlarının Değerlendirilmesi

MAKALE

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe Bakışlarının Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
77-95
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği ile değerlendirilmiştir. Açıköğretim Sisteminde belirli zaman periyotlarında öğrencilerin sistem hakkındaki görüşlerini almak için anketler uygulanmaktadır. Anket sonuçları sistemden gelen diğer bilgilerle birleştirilerek iyileştirmeler planlanmakta, yeni dersler ve programlar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin mükemmeliyetçi yapılarının nasıl olduğunu belirlemek, sistem hakkındaki görüşlerini almak için uygulanan anketlerin güvenilirliğini de arttıracaktır. Bu nedenle çalışmada Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri mükemmeliyetçilikleri bakımından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin altı faktörlü çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğine verdikleri cevaplara göre Açıköğretim Sistemindeki üç fakülte öğrencilerinin birbirlerinden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencilerine uygulanan görüş belirleme anketlerinin her fakülte için ayrı ayrı değerlendirilmesi verilecek olan yönetimsel kararların tutarlılığını arttıracağı söylenebilir.

Sönmez, Harun - Aydın, Sinan - Er, Fikret, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe Bakışlarının Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1, 2017, 77-95, pdf.