Eşbütünleşme Analizi ile Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

MAKALE

Eşbütünleşme Analizi ile Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
309-316
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Son yıllarda hızla artan nüfus karşısında genç işsizlik oranlarının yükselmesi, genç nüfusun istihdamına yönelik çalışmaların yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; 1988-2015 dönemine ait dünya bankasından elde edilen yıllık veriler kullanılarak Türkiye’de genç işsizlik oranı, yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızı arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme analizi yöntemiyle incelenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Eviews 8 programı kullanılmıştır. Uzun dönemde karşılaşılan sorunlar ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile giderilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızının genç işsizliği üzerinde uzun dönemde pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur.

Arı, Erkan - Yıldız, Ayşegül, Eşbütünleşme Analizi ile Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması, Alphanumeric Journal, 2, 2017, 309-316, pdf.