Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kopya Çekme Tutumları

MAKALE

Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kopya Çekme Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1061-1078
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin kopya çekme tutumlarını öğrencilerin cinsiyetlerine, bölüme sınavsız geçiş hakkıyla gelip gelmemelerine ve öğretimin etkililiği, sınavların dersle ilişkisi ve sınavların mesleki gelişime katkısıyla ilişkili görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada Ay ve Çakmak (2015) tarafından geliştirilen Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 269 kadın, 104 erkek olmak üzere toplam 373 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; kız öğrencilerin ahlaki tutum puan ortalamaları erkek öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek çıkmıştır, ancak kız ve erkek öğrencilerin çevresel şartlar ve fırsatbeceri alt faktörlerine ilişkin puanları farklılaşmamıştır. Ayrıca etkili öğretimin gerçekleştiği derslerde, sınav sorularının ders içeriğiyle örtüştüğü durumlarda ve sınav sorularının mesleki gelişime katkısı olduğuna inandıkları durumlarda öğrencilerin fırsatlar oluşsa da kopya çekme tutumlarının değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Adıbatmaz, Mustafa - Kurnaz, Fatma Betül, Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kopya Çekme Tutumları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bolu, 3, 2017, 1061-1078, pdf.