Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
29
Yıl
Sayfa Aralığı
1091–1110
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ülkelerin yaşadığı ekonomik problemlerin başında bölgesel gelişme farklılıkları ve işsizliğin geldiği herkesin hem fikir olduğu bir konudur. Küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde bölgesel gelişmenin sağlanmasında ve işsizliğin önlenebilmesinde anahtar rolün ilgili bölge ya da ülkenin gelişme potansiyelini ortaya çıkarabilecek genç girişimcilerde olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumlarının girişimciliğe yönelik sağlayacakları desteklerin belirlenmesinde gençlerin girişimciliğe bakış açıları başta olmak üzere girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve bu sayede desteklerin düzenlenmesi desteklerin amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın temel amacı; Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarının belirlenmesi, aradaki farklılıkların ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası (Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan) öğrencilerine 01 Mart-15 Nisan 2016 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Gümüş, Niyazi - Kandemir, Orhan - Benli, Tahir, Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 29, 2017, 1091–1110, pdf.