Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

MAKALE

Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
146 - 157
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu üç faktör (değersizlik hissi; ilişkisel doyumsuzluk ve aşkın yitimi ve beraber zaman geçirmede isteksizlik) ve 17 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın iki çalışma grubu bulunmaktadır. Birinci çalışma grubunu 158’si kadın (%37) ve 92’si erkek (%37) toplam 250 üniversite öğrencisi; ikinci çalışma grubunu da test tekrar test güvenirlik analizleri için çalışmaya dahil edilen 18’si kadın (%54.5) ve 15’i erkek (%45.5) toplam 33 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Güvenirlik analizleri kapsamında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, madde toplam korelasyonları ve test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa değeri .94; test-tekrar test korelasyon katsayısı .97 bulunmuştur. Ölçek madde toplam korelasyon değerlerinin .43 ile .79 arasında değiştiği gözlenmektedir. Geçerlik analizi kapsamında, yapı geçerliği ve yordama geçerliğine bakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda üç faktörlü model incelendiğinde χ²=334.29, χ²/df=2.88; RMSEA=.09, NFI=.88, CFI=.92, IFI=.92, TLI=.91 ve RFI=.86 değerleri elde edilmiştir. Bu değerler modelin veri uygunluğunun yeterli olduğunu göstermektedir. Özetle, ölçeğin üniversite öğrencileri üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonuçları, bu ölçeğin üniversite öğrencilerinin kıskançlık düzeyini ölçebilecek niteliklere sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler romantik kıskançlık,duygusal kıskançlık ölçeği,üniversite öğrencileri

Kızıldağ, Seval, Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1, 2017, 146 - 157, pdf.