Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması

MAKALE

Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
373-383
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Kalkınma sürecinde, yüksek nitelikli insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bu insan gücünün yetiştirilmesinde ise başarılı ve nitelikli bir lisansüstü eğitim, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitime gereken önemin verilip, alandaki sorunların da çözülmesi gerekmektedir (Sevinç, 2001). Bu araştırmada, eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim gören bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi enstitüsünde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören, katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler yabancı dil ve ALES sorunu, çalıştıkları kurumlardan izin alamama sorunu, tez danışmanı ile iletişim sorunu ve tez yazma sürecinin yoruculuğu sorunu konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Sonuç bölümünde, lisansüstü eğitimde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Yetkiner, Alper - İnce, Murat, Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Zonguldak, 3, 2016, 373-383, pdf.