Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
55-70
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli geometri öğretimi ile ilgili bir geri bildirim aracı olarak öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında Ankara ili sınırları içinde bulunan bir devlet ortaokulunun 7. sınıfında öğrenim gören 27öğrenciye dörtgenlerin özellikleri ve alanı konusunda Geogebra yazılımı ile hazırlanmış etkinliklerle uygulamalar yapılmıştır. Çalışma özel durum çalışması olup, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen dört adet açık uçlu sorudan oluşan bir değerlendirme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin konunun bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) ile öğretilmesinden memnun oldukları, anlatılanları ve uygulamaları daha iyi öğrendikleri, dersin eğlenceli ve ilgi çekici olduğu ve çalışma ortamındaki görsel ve dinamik öğelerin kalıcılığı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Orçanlı, H. Binnur - Orçanlı, Kenan, Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ankara, 3, 2017, 55-70, pdf.