Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
499-517
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma Lise öğrencilerinin Fizik dersi konusundaki umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Samsun il merkezinde yer alan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mes- leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören toplam 300 10. Sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak umutsuzluk ölçeği ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-17 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre akademik başarı düzeyleri, okul türü, normal ders dışı fizik eğitim durumları gibi değişkenlerin farklılıklar oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Akademik başarı düzeyinin düşmesine bağlı olarak umutsuzluk düzeylerinin arttığı görülmüştür. Kızların erkeklerden daha yüksek umutsuzluk düzeyine sahip olduğu ve okul türüne bağlı olarak farklılıklar olduğu saptanmıştır. Okul türlerine bağlı olarak Fizik algılarının değişmesi başarı durumunu etkilemektedir. Öğrencilerin bir derse karşı umutsuzluk düzeylerinin yüksek olması öğrencilerin o dersi başaramamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuçlar dikkate alındığında ortaöğretim öğ- rencilerinin Fizik dersine yönelik umutsuzluk düzeylerinin birçok değişkene bağlı olduğu görülmektedir.

Güneş, Tohit - Akdağ, Fatma Taştan, Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2, 2017, 499-517, pdf.