Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
70-77
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırma lise öğrencilerinin madde bağımlılığından korunma öz yeterlik düzeylerinin sosyodemografik değişkenlere göre incelenmesi amacıyla, Gaziantep’te çeşitli liselerde öğrenim gören 587 öğrenciyle yapılmıştır. Öğrencilere Ergenler İçin Madde Bağımlılığından KorunmaÖz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik düzeyleriyle madde bağımlılığından korunma öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır.Araştırmada t-testi, tek yönlü varyans analizi ve schheffe testi kullanılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyetleri ve yaşları ile madde bağımlılığından korunma öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, sosyoekonomik düzeyleri ile madde bağımlılığından korunma öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin maddi durumu arttıkça madde bağımlılığından korunma öz yeterlik düzeyleri artmaktadır.

Yıldız, Muhammed, Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2, 2017, 70-77, pdf.