Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrolleri Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Incelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrolleri Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Incelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
30
Yıl
Sayfa Aralığı
465-475
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin dikkat kontrollerini etkileyen faktörlerin neler olduklarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Batman İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde okuyan öğrenciler, örneklemini ise seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 700 kız ve 1124 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1824 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin dikkat kontrollerini belirlemek amacıyla, Fajkowska ve Derryberry (2010) tarafından geliştirilen ve Akın ve diğerleri, (2013) tarafından Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılan "Dikkat Kontrol Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyo-demografik bilgileri ise araştırmacı tarafından oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu" aracığıyla toplanmıştır. Veri kümesinin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, lise öğrencilerinin dikkat kontrol mekanizmaları üzerinde etki düzeyi en yüksek değişkenin telefon kullanma sıklığı olduğu ve daha sonra sırasıyla cinsiyet, yaş ve aile ile birlikte yaşama durumlarının etkili oldukları bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, lise öğrencilerinin telefon kullanma sıklıklarının azaltılmasının faydalı olunacağı düşünülmektedir.

Şata, Mehmet, Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrolleri Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 2017, 465-475, pdf.