Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Sahip Oldukları Mizah Tarzları İle Temel Değer Düzeylerinin Belirlenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Sahip Oldukları Mizah Tarzları İle Temel Değer Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
6
Yıl
Sayfa Aralığı
439-452
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, sanat eğitiminin bireyin hayata bakış açısına, milli ve manevi değerlerin bireye kazandırılmasında etkisinin olup olmadığı sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Malatya’da 2015-2016 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 148 Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ile 346 genel lise öğrencilerinden oluşan gruba Schwartz ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş Demirutku tarafından Türkçe' ye uyarlama çalışması yapılmış Portre Değerler Ölçeği, Puhlik-Doris ve Martin tarafından geliştirilen ve Yerlikaya tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Mizah Tarzları Anketi ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; İki olumlu mizah türü olan kendini geliştirici mizah ve katılımcı mizahta kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuş, saldırgan mizah türünde ise erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulardan bir diğeri ise; öğrencilerin toplam değer puanları ile Kendini geliştirici mizah puanları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin olmasıdır. Katılımcı mizah puanları arasında ise düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu sonuca göre; öğrencilerin değer puanları artıkça olumlu mizah tarzlarından olan katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah puanları da artmaktadır. Öğrencilerin toplam değer puanları ile Kendini yıkıcı mizah puanları arasında düşük düzeyde saldırgan mizah puanları arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre öğrencilerin değer puanları artıkça kendini yıkıcı mizah ve saldırgan mizah puanları azalmaktadır.

Kanat, Sevtap, Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Sahip Oldukları Mizah Tarzları İle Temel Değer Düzeylerinin Belirlenmesi , Electronic Turkish Studies, 6, 2017, 439-452, pdf.