Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım ile Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım ile Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
59-68
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin taraftarıoldukları takım ile ne derece özdeşleştiklerini belirlemektir. Çalışmaya birtakımın taraftarı olan 627 (372 erkek, 255 kadın) lise öğrencisi katılmıştır.Veri toplama aracı olarak Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilen"Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği (Sport Spectator IdentificationScale-SSIS) kullanılmıştır. Ölçek uçnoktaların 1 ve 8 olduğu likert ölçeği formatında puanlanan 7 maddedenoluşmaktadır. 1 hiç önemli değil, hiç, hiç hoşlanmam; 8 ise çok önemli,bütünüyle, çok hoşlanırım gibi iki zıt ucu göstermekte ve ölçekten elde edilenyüksek puanlar özdeşleşmenin fazla olduğunu işaret etmektedir. Orjinal ölçeğiniç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) .91 ve ortalama madde-toplam korelasyonu.59’dur. Türkçeye geçerlik güvenirlik çalışması Günay ve Tiryaki (2003)tarafından yapılan ölçek tek faktörle açıklanmaktadır. Madde-toplam korelasyonuTürk üniversite öğrencileri için .76’dır ve iç tutarlık katsayısı (CronbachAlpha).87’dir. Verilerin analizinde Cinsiyet, Taraftar Birliğine Üyelik ve Suçİçeren Olaya Karışma durumlarına göre Spor Taraftarı Özdeşleşme puanlarınınkarşılaştırılmasında α=0.05 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney-U testiuygulanırken, Maça Gitme Sıklığı (6 grup) ve Spora Katılım Türüne (3 grup) göreKruskal Wallis testi uygulandı. Sonuç olarak, lise öğrencilerinintaraftarı oldukları takım ile özdeşleşme düzeyleri arasında cinsiyete, sporakatılım şekline, takımın taraftar birliğine üye olma durumuna, öğrencilerinmaça gitme sıklığına ve taraftarlığıyla ilgili suç içeren herhangi bir olayakarışma durumuna göre anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Altınok, Betül - Ekinci, Nurullah Emir - Çimen, Kubilay - Özdilek, Çetin - Kaya, İsmail, Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım ile Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1, 2017, 59-68, pdf.