Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mi̇ndeki̇ Kararsızlıklarına Etki̇ Eden Faktörler (Trabzon Örneği̇)

MAKALE

Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mi̇ndeki̇ Kararsızlıklarına Etki̇ Eden Faktörler (Trabzon Örneği̇)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
651-664
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin onuncu sınıfta yapacakları alan tercihine bağlı olarak mesleki kararsızlık doğuran faktörleri ortaya çıkarmaktır. Araştırma da ayrıca mesleki kararsızlığın cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir.Araştırmaya Trabzon ilinde farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarından 240 dokuzuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı “Mesleki Karar Verme Envanteri”kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 20 programıile gerçekleştirilmiştir.Araştırma sonuçları, cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin mesleki karar düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve kız öğrencilerin mesleki kararsızlık düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kendini yeterince tanımama, meslek ve alan bilgisi eksikliği ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanları arasında cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık söz konusu iken, içsel çatışma, dışsal çatışma puanları ve toplam puanlarında bir farklılık görülmemiştir. Kız öğrencilerin kendini yeterince tanımama, meslek/alan bilgisi eksikliği ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanlarının,erkek öğrencilerin puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu sonucu çıkmıştır.

Aydemir, Leyla, Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Meslek Seçi̇mi̇ndeki̇ Kararsızlıklarına Etki̇ Eden Faktörler (Trabzon Örneği̇), Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü Dergi̇si̇, Siirt, 10, 2017, 651-664, pdf.