Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

MAKALE

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
98-105
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırma, lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin mesleğe bakış açılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ile Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı örnekleme dâhil edilmiştir. Veri toplanmasında; kişisel bilgi formu ile “Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği”kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Frekans, Ki-kare ve t testi, Mann WhitneyU, Anova ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 19,91±2,12 olup, %66,1’inin kadın, %62,8’inin hemşireliği ilk 5 tercihine yazdığı, %77,1’inin ise mezun olduktan sonra mesleğini sürdürmek istediği belirlenmiştir. Farklı eğitim düzeyine sahip olmanın mesleğe bakış açısından önemli olmadığı ancak kadınların, gelir durumu yüksek olanların ve mezun olduktan sonra mesleği devam ettirme isteği olanların mesleğe bakış açılarının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Tercan, Bahadır - Saka, Yeşim - Kasap, Sedanur - Gün, Seren, Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 2017, 98-105, pdf.