Lise Tarih Dersinde Mezarlıkların Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi̇

MAKALE

Lise Tarih Dersinde Mezarlıkların Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi̇

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
343-362
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın amacı, 9. sınıf tarih dersinde “Tarih Bilimi ve İnsan” ünitesinin mezarlık ziyaretleri ile ilişkilendirilmesinin öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Of ilçesi dâhilinde bir lisede gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 66 9. Sınıf (iki şube) öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma verileri akademik başarı testi ve tarih dersi tutum ölçeği ile elde edilmiştir. Uygulama öncesinde her iki gruba Tarih Bilimi ve İnsan Ünitesi Akademik Başarı Testi ve Tarih Dersi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmıştır. Dersler deney grubunda mezarlık ziyareti gerçekleştirilerek, kontrol grubunda ise anlatım, soru cevap ve tartışma yöntem ve tekniklerine göre işlenmiştir. Uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarına aynı ölçekler sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.5 olarak alınmıştır. Bağımsız gruplar t-testi analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının akademik başarı puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Tutum puanları değerlendirildiğinde ön test puanları açısından gruplar arasında bir fark görülmezken son test puanlarına göre deney grubunun puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının tutum puanları karşılaştırıldığında deney grubunun son test puanları kontrol grubunun son test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek çıktığı görülmüştür.

Seyhan, Ayşe - Şimşek, Ufuk, Lise Tarih Dersinde Mezarlıkların Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi̇, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 343-362, pdf.