(silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma

MAKALE

(silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
879- 891
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, anlamsal olarak sınıflandırılmış eylemleri, özellikle İletişim Eylemlerini (Communication Verbs) (Biber, 2006) öğrenci dilinde incelemektedir. İletişim eylemleri, "iletişim etkinliklerini içeren etkinlik eylemlerininözel bir alt sınıfıdır" (2006, s.247) ve hem yazılı hem de sözlü söylemde nispeten yaygındır. İki derlem, LOCNESS ve TICLE, bu eylemlerin iki derlemdeki sıklıklarını ortaya koymak için incelendi ve bulgular her bir derlemdeki en sık eylemlerin öne çıkartılma durumları benzer olmasına rağmen, yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin, bu eylemleri kompozisyonlarında önemli ölçüde daha az kullandığını gösterdi. Derinlemesine incelemesonuçları ek olarak, TICLE'da seçilen eylemlerin ad eşdizimliliklerinin , çeşitli anlamsal çerçevelerin yanı sıra, ayırt edici dilbilgisel örüntüleri belirtilmiştir. Son olarak, elde edilen bulgulara dayanarak, kullanıma dayalı farklılıklar incelendi ve öğrencilerin anadil olarak İngilizce konuşan kişilere kıyasla, belirli örüntüleri neden kullanmış olabileceklerine dair nedenler Hunston ve Francis'in Örüntü Dil Bilgisi yaklaşımına (2000) göndermeler yaparak önerildi.

Bozdağ, Fatih Ünal - Badem, Nebahat, (silinecek mükerrer) Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Gaziantep, 3, 2017, 879- 891, pdf.