Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

MAKALE

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
14
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
121-136
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinden Katlı Öğretim ve İstasyon yöntemlerinin uygulanmasının öğrencilerin akademik başarı puanları, öğrenme yaklaşımları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflemiştir. Kontrol gruplu öntestsontest- tekrartest modeli ile nitel veri birleşiminden oluşan karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma 5.sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Deney ve kontrol grupları 66'şar öğrenciden oluşmaktadır. Veriler akademik başarı testi, öğrenme yaklaşımları envanteri ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmada, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlanarak, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış akademik başarı testi, uygulamadan önce, uygulamadan hemen sonra ve öğrenmenin kalıcılığını belirlemek amacıyla bir ay sonra olmak üzere üç kez uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını belirlemek üzere Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen Öğrenme Yaklaşımları Envanteri kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinden katlı öğretim ve istasyon yöntemleri öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına geleneksel yöntemle yapılan öğretimden daha etkili olduğu ve öğretime yönelik öğrenci görüşlerinin farklılaştırılmış öğretim yöntemlerini destekler nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Demir, Serkan - Gürol, Mehmet, Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Turkish Studies International Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara, 14, 2017, 121-136, pdf.