Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

MAKALE

Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
12
Yıl
Sayfa Aralığı
98-118
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerine etkisini saptamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, İstanbul’da psikoloji bölümünde ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 16 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada katılımcılara sekiz oturumdan oluşan her oturumu 90 dakika süren bir program uygulanmıştır. Katılımcıların kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Beck tarafından geliştirilen “Beck Anksiyete Envanteri” uygulanmıştır. Araştırmaya kabul ölçütleri; uygulanan Beck Anksiyete Envanteri puan sonuçlarına göre ‘Orta’ ve ‘Şiddetli’ düzeyde puan ortalaması olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler olarak belirlendi. Ölçme araçları uygulama öncesinde ön test, uygulamanın bitiminde ise son test olarak uygulanmıştır. Tek grup öntest - sontest kontrol grupsuz yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışmada veriler, Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler katılımcıların kaygı puanlarının anlamlı düzeyde azaldığını göstermiştir. Sonuç olarak, bilinçli farkındalık temelli bilişsel teknikler kullanılarak yapılan terapi programının uygulama yapılan öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşmesine sebep olduğu gözlenmiştir.

Demir, Volkan, Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 2017, 98-118, pdf.