Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
1289-1318
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı ergenlerin disiplin durumları ile stresle başa çıkma tarzları ve algılanan öğretmen reddi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ölçme araçları olarak Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (Özbay ve Şahin, 1997) ve Algılanan Öğretmen KabulRed/Kontrol Ölçeği (Rohner, 2005) kullanılmıştır. Çalışma grubu 234 lise öğrencisinden oluşturulmuştur. Yaş ortalaması 15.59 ve standart sapması 1.30 olan katılımcıların 35’i kız, 199’u erkektir. Regresyon analizi sonuçları ergen öğrencilerin kınama veya uzaklaştırma cezası almış olma durumlarının ve algılanan öğretmen reddi puanlarının stresle başa çıkma tutumlarını yordadığını göstermiştir. Araştırmanın bir diğer sonucu, öğrencilerin stresle başa çıkma tarzlarının ve algılanan öğretmen reddinin disiplin durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı yönündedir. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kaçma biyo-kimyasal başa çıkma tarzını daha sık kullanma ve öğretmen davranışlarını reddedici algılama eğilimindeyken, kınama cezası alan öğrenciler kaçma-duygusal eylemsel ve kabul bilişsel yeniden yapılandırmayı kullanma eğilimindedir. Disiplin cezası almayan öğrenciler ise en sık aktif planlama, dış yardım arama ve dine sığınma başa çıkma tarzını kullanmışlardır. Sonuçların kişiler arası kabul-red kuramının gelişerek yaygınlaşmasına ve rehberlik hizmetleri uygulayıcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kuyumcu, Behire - Yıldız, Hifa Nazile - Böke, Zehra, Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 2017, 1289-1318, pdf.