Depresif Bozuklukların Ergenlerde Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi

MAKALE

Depresif Bozuklukların Ergenlerde Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Sayfa Aralığı
468-477
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Çalışmamızda majör depresif bozukluk (MDB) tanısı konan ergenlerde yaşam kalitesine ilişkin algıların kendilerinin ve anne-babalarının gözüyle depresyondan nasıl etkilendiği çoklu araçlar kullanılarak değerlendirilmiş, bulgular sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Depresif belirtileri ve yaşam kalitesini değerlendiren ölçeklerin birbirleriyle ilişkisine bakılarak, MDB’de kullanılan farklı özellikteki araçların değerlendirme sürecindeki tamamlayıcı- lığının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran, 13-18 yaşları arasında, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre MDB tanısı konmuş 38 ergen ve DEÜTF epidemiyolojik alanından seçilen 38 sağlıklı kontrol alınmıştır. Ergenlere ve anne-babalarına Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe sürümü (ÇİYKÖ), ergenlere bir öz bildirim ölçeği olan Beck Depresyon Ölçeği verilmiştir. Her olgu için değerlendirmeyi yapan çocuk psikiyatristi tarafından Klinik Global İzlenim-şiddet ve Çocuklar için Global Değerlendirme Ölçeği (CGDÖ) formları doldurmuştur. Sonuç: MDB’li ergenlerin ÇİYKÖ puanları, ölçek toplam puanı (ÖTP) ve tüm alt ölçek puanları açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüklük saptanmıştır. Hem ölçek toplam puanı hem de alt ölçek puanlarının tümünde MDB tanılı ergen grubu ve annebabaları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon bulunmuştur. Klinisyenin puanladığı KGİ-şiddet ve ÇGDÖ ile ergenlerin doldurduğu bir öz bildirim ölçeği olan BDÖ ve ergen ve ebeveynlerinin ayrı ayrı doldurduğu ÇİYKÖ puanları arasında orta düzeyde bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir. Tartışma: Bu bulgular çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin, klinisyenin değerlendirmesine ek olarak hasta tarafından yaşantılanan öznel ve çevresel zorlukları tanımlayıcı özellikleri nedeniyle, depresif bozukluğun işlevsellik alanlarının nasıl etkilendiğinin ve dolaylı olarak şiddetinin değerlendirilmesi açısından, klinik değerlendirmeyi destekleyen araçlar arasında tamamlayıcı yeri olduğuna işaret etmektedir.

Güney, Sevay Alşen - Baykara, Hüseyin Burak - Emiroğlu, Neslihan İnal, Depresif Bozuklukların Ergenlerde Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 2017, 468-477, pdf.