Yirmi Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeğinin Bir Grup Türk Ergen Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Yirmi Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeğinin Bir Grup Türk Ergen Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
362-368
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Aleksitiminin ergenlerin ruh sağlığı üzerinde erişkinlere benzer olumsuz sonuçları vardır. Bununla birlikte, Türk ergenlerde klinik uygulama veya araştırmalar için kullanılmak üzere bir aleksitimi ölçeği yoktur. Bu çalışmanın amacı 20-Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği’nin (Türkçe TAS-20) psikometrik özelliklerinin bir grup Türk ergen üzerinde değerlendirmektir. Yöntem: Türkçe TAS-20, 12-17 yaşları arasındaki 948 ergene (439 erkek, 509 kız) uygulanmıştır. Olguların tümü (aralık: 12-17 yaş), erken dönemdeki (aralık: 12-14 yaş) ve geç dönemdeki (aralık: 15-17 yaş) ergenler olmak üzere gruplanmıştır. Cronbach α katsayıları, maddeler arası ortalama korelasyon, faktörler arası korelasyonlar, doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri saptandı. Bulgular: Cronbach α katsayıları ölçeğin bütünü için 0.78, faktör 1, faktör 2 ve faktör 3 için sırasıyla 0.80, 0.68 ve 0.40’tı. Tüm grupta, ölçeğin tümü için Cronbach α katsayısı olumluydu. Faktör 3 için ise Cronbach α katsayıları 15-17 yaşları arasındaki ergenler için kabul edilebilir sınırlarda idi (0.55), ancak 12-14 yaşları arasındakiler için düşüktü (0.20). Uyum indekslerinin hepsi, tüm ergen yaş grupları için yeterli standartı sağladı. Maddeler arası ortalama korelasyon katsayıları tüm örneklem, 12-14 ve 15-17 yaşları arasındaki gruplar için sırasıyla 0.15, 0.11 ve 0.21 bulundu; katsayılar kabul edilebilir 0.10- 0.50 değerleri arasındaydı. Sonuç: Türkçe TAS-20’nin ergenler üzerindeki psikometrik özellikleri, Türk erişkinlerde yapılan geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının sonuçları ile benzerdi. Bununla birlikte, faktör 3’ün zayıf psikometrik özellikler göstermesi nedeniyle sonuçları dikkatli yorumlamak gerekir. Faktör 3 göz önünde bulundurulduğunda, Türkçe TAS-20’nin 14 yaşından büyük ergenler için daha uygun olduğu düşünülmüştür.

Bolat, Nurullah - Yavuz, Mesut - Eliaçık, Kayı - Zorlu, Adil - Evren, Cüneyt - Köse, Samet, Yirmi Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeğinin Bir Grup Türk Ergen Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 2017, 362-368, pdf.