Yaşanılan Tarihsel Mekânın Öğrencilerin Tarihbilinci ile İlişkisi Gaziantep İli Örneği

MAKALE

Yaşanılan Tarihsel Mekânın Öğrencilerin Tarihbilinci ile İlişkisi Gaziantep İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
2016
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Tarih bilinci ve mekân ilişkisi bağlamında mekâna aidiyet duygusu, ortak bir geçmişe sahip olma, aynı zihniyet ve fikir etrafında birleşme, tarih ve kültür birliği gibi unsurlar ele alındığında, tarih bilinci ile mekânın bir ilişkisi olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, yaşanılan tarihsel mekânın tarih bilinci ile ilişkisinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplamak için tarama yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 28 lisedeki 2.060 öğrenci ile uygulama yapılmış, 1.703 öğrenciden dönüt alınmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin tarih bilincinin orta düzeyde olduğu, tarihsel mekâna ilgisinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin tarih bilinci ile tarihsel mekâna ilgisi arasında bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tarih bilinci düşük olan öğrencilerin tarihsel mekâna ilgisinin düşük olduğu; tarih bilinci yüksek olan öğrencilerin, tarihsel mekâna ilgisinin de paralel olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Hayta, Necdet - Karabağ, Şerifnaz Gülin - Yumak, Selim, Yaşanılan Tarihsel Mekânın Öğrencilerin Tarihbilinci ile İlişkisi Gaziantep İli Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 100-129, 1, 2016, 2016, pdf.