Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
227445
Sayfa Sayısı
128
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2007-2008 bahar döneminde Muğla il merkezindeki Muğla Merkez Turgut Reis Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesinde öğrenim gören ve tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 320 öğrenci üzerinde (137 kız; 183 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Bar-on Duygusal Zeka Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/ WINDOWS 14.0 programı kullanılmıştır. Gruplar arası farkı belirlemek için `t testi' ve `varyans analizi', Duygusal Zeka ve Problem Çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için `korelasyon' kullanılmıştır. Araştırma bulguları lise öğrencileri için duygusal zekanın alt boyutlarından stres yönetimi üzerinde cinsiyetler; uyum üzerinde ebeveyn tutumları; kişisel boyut, uyum ve genel ruh hal üzerinde okul türleri; uyum üzerinde sınıf düzeyleri; problem çözme alt boyutlarından aceleci yaklaşım üzerinde ebeveyn tutumları; aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım üzerinde okul türleri arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasında düşük düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, önceki bulgular ışığında duygusal zeka ve problem çözme kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Doğan, Uğur, Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.