The Roles of Parenting Practices and School Attitudes in Academic Competence of Turkish High School Students (Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Okul Başarılarında Ebeveynlik Davranışlarının ve Öğrencilerin Okul Tutumlarının Rolü)

TEZ

The Roles of Parenting Practices and School Attitudes in Academic Competence of Turkish High School Students (Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Okul Başarılarında Ebeveynlik Davranışlarının ve Öğrencilerin Okul Tutumlarının Rolü)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
257181
Sayfa Sayısı
120
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de lise öğrencilerinin okul başarılarıyla ilişkili değişkenlerin incelenmesidir. Özellikle, (1) Türk kültürüne daha duyarlı ölçeklerle değerlendirildiğinde kabul/ilgi, psikolojik özerklik ve kontrol/denetim gibi ebeveyn davranış boyutlarının lise öğrencilerinin okul başarılarıyla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği (2) Okul başarılarını etkileyen değişkenlerin üst gelir grubundan öğrencilerle orta gelir grubundan öğrenciler için aynı olup olmadığı (3) Potansiyel değişkenlere öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının da dahil edilmesinin lise öğrencilerinin okul başarısında ebeveyn davranışlarının önemini etkileyip etkilemeyeceği incelenmiştir. Anne ve baba davranışları, anne ve babanın eğitim düzeyleri, annenin çalışma durumu, eğitimin önemi, anne babanın evlilik tatminleri ve öğrencilerin okul tutumları okul başarısıyla ilişkilendirilebilecek değişkenler olarak önerilmiştir. Çalışmada İstanbul'da, anne babasıyla birlikte yaşayan 805 (440 kız ve 365 erkek) 9. ve 10. sınıf öğrencisinden oluşan bir örneklem kullanılmıştır. Örneklemdeki öğrencilerin 451'i (228 kız ve 223 erkek) özel okullarda 304'ü (212 kız ve 132 erkek) ise devlet okullarında öğrenim görmektedir. Verilerin toplanmasında, demografik bilgilere ilişkin bir anket, annelerin ve babaların otoritatiflik ölçekleri, eğitimin önemine ilişkin sorular, anne babanın evlilik tatmin ölçeği ve öğrencilerin okul tutumları ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, üst gelir grubuna dahil öğrencilerde eğitimin öneminin (olumsuz olarak sorulduğunda), anne tarafından verilen psikolojik özerkliğin ve ebeveynin kontrol ve denetiminin, orta gelir grubuna dahil öğrencilerde ise yalnızca annenin kontrol ve denetiminin gençlerin okul başarılarıyla ilişkilendirilebileceğini göstermiştir. Öğrencilerin okul tutumlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, her iki gelir grubuna dahil kız ve erkek öğrencileri için ebeveyn davranışlarının hemen hemen tüm yordayıcı gücünü kaybettiği ve akademik benlik algılarının ve motivasyon/öz denetimin en güçlü yordayıcılar oldukları gözlenmiştir. Bu durum öğrencilerin okul tutumlarının ebeveyn tutumlarıyla okul başarıları arasında aracı rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Cebenoyan, Ayşegül Parmaksızoğlu, The Roles of Parenting Practices and School Attitudes in Academic Competence of Turkish High School Students (Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Okul Başarılarında Ebeveynlik Davranışlarının ve Öğrencilerin Okul Tutumlarının Rolü), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Yüksek Lisans, pdf.