Genç Futbolcuların Kişilik Özellikleri İle Ego ve Görev Yöneli̇mleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

MAKALE

Genç Futbolcuların Kişilik Özellikleri İle Ego ve Görev Yöneli̇mleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
50
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
412–418
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yapılan bu çalışmanın amacı genç futbolcuların kişilik özellikleri ile görev ve ego yönelimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini 17- 21 yaş arasındaki 200 futbolcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği ile Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, örneklem gurubundaki futbolcuların ego yönelim skoru 22,8900±6,07474, görev yönelim skoru 29,5050±6,39959, dışa dönük kişilik skoru 3,8400±1,46119, nörotisizm skoru 2,8650±1,56493 ve psikotisizm skoru 1,8100±1,29316 olarak belirlenmiştir.

Şengül, Ali Nail - Tazegül, Ünsal, Genç Futbolcuların Kişilik Özellikleri İle Ego ve Görev Yöneli̇mleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, 50, 2017, 412–418, pdf.