Genç Erişkinlikte Başlayan Obezitenin Metabolik Parametrelere Etkisi

MAKALE

Genç Erişkinlikte Başlayan Obezitenin Metabolik Parametrelere Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Sayfa Aralığı
20–25
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Çalışmamızda genç erişkinlikte başlayan obezite ile daha sonra edinilen obezitenin metabolik profillerini karşılaştırmayı hedefledik. Materyal ve Metod: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi obezite polikliniğine Ocak 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran 30 yaş üstü bireylerin retrospektif olarak dosyaları değerlendirildi. Bilinen kronik hastalığı olanlar (Kronik inflamatuar, enfeksiyon, endokrinolojik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, kanser, psikiyatrik hastalıklar) ve ilaç kullanımı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Toplam 204 obez birey çalışmaya alındı. Bu bireylerin 18-20 yaş aralığındaki kiloları sorgulandı. İlk başvuruları sırasındaki antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal sonuçları değerlendirildi. Genç erişkinlikte kilolu/obez (Vücut Kitle İndeksi(VKİ) ≥25) ve normal kiloda olup olmamalarına göre güncel metabolik profilleri karşılaştırıldı. Bulgular: İkiyüzdört obez bireyden 180’i (% 88.2) kadın, 24’ü (%11.8) erkekti. Bireylerin 136’sı genç erişkinlik döneminde normal kilolu ve 68’i genç erişkinlik döneminde aşırı kilolu veya obezdi. Genç erişkinlikte aşırı kilolu/obez olan grubun yaş ortalaması 40(35-46) yıl, genç erişkinlikte normal kilolu olan grubun yaş ortalaması 43(38-50) yıl olarak belirlendi. Genç erişkinlikte kilolu/obez olanların şu andaki kilolarının ortalaması 104(93-113) kg ve genç erişkinlikte normal kilolu olanların şu anki kilolarının ortalaması 89(82-98)kg olarak saptandı. Güncel bel çevresi ortalaması genç erişkinlikte kilolu/obez olan grupta 110(102-120)cm iken genç erişkinlikte normal kilolu olan grupta 104(96-112)cm bulundu. İki grup karşılaştırıldığında genç erişkinlikte kilolu/obez bireylerin olmayanlara göre güncel kiloları ve güncel bel çevreleri daha yüksek izlendi (p<0.001, p=0.002). Genç erişkinlikte kilolu/obez olan ve genç erişkinlikte normal kilolu olan bireyler karşılaştırıldığında HbA1c ortalaması parametresi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0.021). Genç erişkinlikte kilolu/obez olan grubun ortalama HDL-K düzeyi 46(42-54)mg/dL saptanırken, genç erişkinlikte normal kilolu olan grubun ortalama HDL-Kolesterol düzeyi 50 (44-58) mg/dL saptandı. Bu farklılık istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.025). Genç erişkinlikte kilolu/obez olan grubun %58’inde metabolik sendrom görülürken, genç erişkinlikte normal kilolu olan grubun %56’sında metabolik sendrom saptandı. Metabolik sendrom görülme sıklığı, vücut yağ yüzdesi, sistolik ve diyastolik kan basınçları, glukoz, açlık insülin, HOMA-IR (homeostasis model assesment of insülin resistance), insülin sensitivite indeksleri (ISI), AST, ALT, ürik asit, TSH, lökosit sayısı, CRP ve sedimentasyon ortalama parametre değerleri iki grupta benzerdi (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada genç erişkinlik dönemine aşırı kilolu veya obez giren bireylerin normal kilodaki bireylere göre yetişkinlik döneminde daha yüksek kiloya ve vücut kitle indeksine sahip oldukları gösterilmiştir. Erken yaşlarda başlayan obezitenin yetişkinlik döneminde bireye getirdiği sağlık sorunları da göz önünde bulundurulduğunda obezite ile mücadelede koruyucu hekimliğin önemi ortaya çıkmaktadır.

Keleş, Pınar - Temizkan, Şule - Özderya, Ayşenur - İlikhan, Sevil Uygun - Orbay, Ekrem, Genç Erişkinlikte Başlayan Obezitenin Metabolik Parametrelere Etkisi, Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2017, 20–25, pdf.