Modern Toplumda Ahlâk ve Gençlik

MAKALE

Modern Toplumda Ahlâk ve Gençlik

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
11
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
79–100
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Modernlik, modern toplum, ahlâk ve gençlik, bu makalenin temel boyutlarını oluşturmaktadır. Modernlik, toplumsal hayatta gençliği ahlâk bağlamında çeşitli şekillerde etkilemektedir. Modern toplum, içinde barındırdığı insanlara bir yandan evlilik, siyaset, eğitim, kültür, din, ekonomi, hukuk, ahlâk, eğlence, zevk, boş zaman, beden, organizasyon, küresel ilişkiler vs. alanlarında devasa bir imkânlar seti sunarken, diğer yandan da aynı veya benzer alanlarda büyük kısıtlamalar, sınırlamalar, meydan okumalar ve problemler getirmektedir. Bu, paradoksal bir durum olup modernliği ve modern toplumu en iyi anlatacak boyutlardan biridir. Modern toplumun bu özelliği, ister erkek isterse kadın olsun bilhassa gençler üzerinde çok boyutlu problematikler ve problemler yumağı oluşturmaktadır. Söz konusu problematikler içinde ahlâki problematik, gençlik için belki de en zor, en sorunlu, en yakıcı birkaç problematik arasındadır. Bu çalışmada araştırmacı, belirtilen yönleriyle modern toplumda gençliğin durumunu, ahlâki bir problematik olması itibariyle anlamaya, anlamlandırmaya, tartışmaya çalışmaktadır. Çalışma, araştırma konusunu ahlâk sosyolojisi merkezinde, fakat ilgili disiplinlerden de yararlanarak incelemektedir. Araştırma sürecinde yazar modernlik, modern toplum, gençlik ve ahlâk hakkındaki tarihî ve güncel kaynaklardan yararlanma yoluna gitmiştir.

Okumuş, Ejder, Modern Toplumda Ahlâk ve Gençlik, Gençli̇k Araştirmalari Dergi̇si̇, Ankara, 11, 2017, 79–100, pdf.