Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur Yazarlık Düzeyleri İzmir Örneklemi

MAKALE

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur Yazarlık Düzeyleri İzmir Örneklemi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1353-1372
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, medya okuryazarlık düzeyleri ve kitle iletişim araçlarından özellikle yeni medya araçları ile olan ilişkileri demografik özellikleri çerçevesinde irdelenmektedir. Çalışma betimsel nitelikte ve tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 705 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeklerden elde edilen veriler betimleyici analiz teknikleri ile Tek yönlü (One way) Anova Testi ve Scheffe testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin ortanın üstünde olduğu; yaş ve bölüme göre medya okuryazarlık düzeylerinin farklılaşmadığı; ancak, cinsiyet, bilgisayara ve internete sahip olma değişkenlerine göre medya okuryazarlık düzeylerinde farklılaştığı belirlenmiştir.

Aslan, Neşe - Basel, Asuman Tuncer, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur Yazarlık Düzeyleri İzmir Örneklemi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, 4, 2016, 1353-1372, pdf.