Mevsi̇mli̇k Tarim İşçi̇si̇ Gençleri̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışları ve Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇

MAKALE

Mevsi̇mli̇k Tarim İşçi̇si̇ Gençleri̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışları ve Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
180–187
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ekim 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın örneklemi 300 kişiden oluşmuştur. Araştırma için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan ve katılımcılardan izin alınmıştır. Veriler bireysel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II ile toplanmıştır. Verilerin analizde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi yapılmıştır. Çalışmada sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II toplam puan ortalaması 96.66±1.69 olarak saptanmıştır. Gençlerin tarlada çalışma sürelerine göre fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (F=3.651, p=0.027). Ayrıca gençlerin tarlada yaşarken kaldıkları yere göre fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalaması arasındaki fark anlamlıdır (t=2.550, p=0.011). Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan ortalamaları istenen düzeyde değildir. Bu nedenle sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu programların tüm MTİ gençlere ulaştırılması önerilebilir.

Yıldız, Özlem - Ersin, Fatma, Mevsi̇mli̇k Tarim İşçi̇si̇ Gençleri̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışları ve Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Erzurum, 3, 2017, 180–187, pdf.