Ailelerin Tatil Karar Sürecine Gençlerin Etkileri: Ankara İli Örneği

MAKALE

Ailelerin Tatil Karar Sürecine Gençlerin Etkileri: Ankara İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
630–649
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Bir sosyal gruba mensup olan bireyler, sosyal grubun davranış biçimi ile benzer ya da aynı sayılabilecek davranışlar sergilerler. Sosyal bir grup olan ailedeki bireylerin de aynı düşüncelere, alışkanlıklara ve davranışlara sahip oldukları söylenebilir. Benzer düşünce, alışkanlık ve davranışlara sahip olmanın temelinde grup içindeki bireylerin birbirlerinden etkilenmelerinin yer aldığı söylenebilir. Ailedeki bireyler birçok alanda olduğu gibi karar verme sürecinde de birbirlerinden etkilenebilirler. Bu etkilenme çok yönlü bir etkilenme olup aile bireylerinden herbirinin potansiyel olarak ailenin tüm bireylerinden ayrı ayrı etkilenmesinin mümkün olduğunu söylememiz gerekir. Bu araştırma, tatil karar verme sürecinde ailelerin, çocuklarının düşüncelerinden ne şekilde etkilendiklerini incelemektedir. Çalışmanın evrenini, Ankara’da ikamet eden 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 1160 anket uygulanmış olup çeşitli nedenlerle 15 anket çalışmaya dâhil edilmemiştir. Geriye kalan 1145 anketten elde edilen verilerin yorumlanması için SPSS 22,0 veri analiz programı kullanılarak anket sonuçları analiz edilmiştir.

Gürbüz, Ahmet - Köşk, Ülker, Ailelerin Tatil Karar Sürecine Gençlerin Etkileri: Ankara İli Örneği, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Karabük, 3, 2017, 630–649, pdf.