Genç İşçilerde İş Kazası Sıklığının Dürtüsellikle İlişkisi

MAKALE

Genç İşçilerde İş Kazası Sıklığının Dürtüsellikle İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Genç çalışanlarda dürtüsellik ve iş kazası (İK) riski birbiri ile ilişkilidir. Bu çalışma mesleki eğitim merkezi (MEM)'ne devam eden öğrencilerde İK ve ramak kala olay (RKO) sıklığını, nedenlerini ve dürtüsellikle ilişkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Gereç-Yöntem: 01.12.2014-19.12.2014 tarihleri arasında anketi yapılan kesitsel tipteki bu çalışmaya, Samsun MEM'nde 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim alan 412 öğrenci alınmıştır. Çalışmaya alınan öğrencilere sosyodemografik özelliklerini, çalışma yaşamını, çalışma ortamı ve koşullarını, İK ve RKO geçirme durumunu sorgulamaya yönelik sorular ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği'ni içeren anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Logistik regresyon analizi sonuçlarına göre İK riski; RKO geçirenlerde 3,61 kat, bilişsel dürtüsellikte 1,12 kat ve toplam dürtüsellikte 1.05 kat artmaktadır. Diğer yandan RKO riski; tehlikeli işyerinde çalışanlarda 3.42 kat, çok tehlikeli işyerinde çalışanlarda 5,75 kat, çalışma yaşamının ilk yılında olanlarda 1,12 kat, bilişsel dürtüsellikte 1,12 kat ve toplam dürtüsellikte 1,03 kat artmaktadır. Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre İK ve RKO geçiren genç işçilerde, dürtüsel davranışların daha fazla olduğu bulunmuştur. Genç işçiler doğaları gereği riskli davranışlara daha yatkın oldukları için, yakından izlenmelidirler.

Orhan, Selçuk - Canbaz, Sevgi̇ - Akbaş, Seher - Pekşen, Yıldız, Genç İşçilerde İş Kazası Sıklığının Dürtüsellikle İlişkisi, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, pdf.