Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri

MAKALE

Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
249-268
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada evde ve okulda maruz kalınan cezaların ergenlerin duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkilerinin onların bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma olgubilim yöntemine dayalı nitel bir çalışma olarak kurgulanmıştır. Nitel veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış sorulara verdikleri yazılı açıklamalar biçiminde toplanmıştır. Bu çalışma Eskişehir ilindeki bir lisede, büyük bölümü orta ve alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının oluşturduğu, yaşları 14-19 arasında değişen, 120 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular çalışmaya katılan çok az sayıdaki ergenin cezayı bir disiplin aracı olarak tanımladığını; buna karşın ergenlerin büyük çoğunluğunun cezayı bireyin davranışını disipline etme amacı gütmeyen, tam tersine sadece bireyi incitmeye kasteden bir uygulama olarak tanımladığını ortaya çıkarmıştır. Evde ve okulda verilen cezalar da ceza verenlerin aslında davranışı iyileştirme niyetinden yoksun olduklarını, cezaları çok büyük oranda bedel ödetmek ve acı çektirmek amaçlarıyla verdiklerine işaret etmektedir. Cezalar ergenlerin duygusal ve davranışsal gelişimine olumsuz etkilerde bulunmaktadır ve ciddi bir rol model etkisi oluşturmaktadır.

Aypay, Ayşe, Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Kırşehir, 1, 2017, 249-268, pdf.